The Welfare City in Transition / Velfærdsbyen i forandring

In 2020, the theme of Copenhagen Architecture Festival is ’The Welfare City in Transition’. The festival will be a platform for examining the legacy of the post-war welfare city, constituting the physical framework of the welfare state, as cities like Copenhagen are currently undergoing significant changes from a more inclusive welfare city towards a ‘wealth city’ for the well-off (Kristoffer Weiss, Critical City, 2019). Emerging out of the ashes of war, ruins and fascism after WWII ended in 1945, many of the challenges that the architects of the post-war welfare city dealt with are similar to the crises we are facing today: financial crisis, migration crisis, democracy crisis, housing crisis, etc. What can we learn from past experiences to tackle the urban challenges of today? To what degree is the contemporary urban development regulated, and are social engineering and tabula rasa planning reappearing in new shapes?

While history seems to repeat itself in some ways, things have also changed. 75 years on, the climate crisis is kicking in – clean air, drinking water and green spaces are no longer just resources for progress and growth, but ‘commons’ needing protection and care. How can architecture and urban planning thus support the aim of Copenhagen becoming CO2 neutral in 2025 and Denmark in 2050, while securing welfare – not just for humans, but also for other species?

Likewise, the utopian visions of collective happiness from cradle to grave and good housing for everybody in post-war suburbs and social housing estates have developed differently than planned. Thus, the welfare city has gained new significance, as a majority in the Danish parliament has voted for the so-called ‘ghetto package’, transforming post-war social housing estates into ‘ghettos’ through demolitions, densification with new housing typologies, and movement of ‘unresourceful’ residents. How can we create a socially balanced and mixed city while maintaining the egalitarian qualities of the affordable dwelling model of social housing (almen bolig), including its value as cultural heritage? How can we accommodate new needs and the diversification of the population, including the 37 family types, that Danish Statistics have currently defined?

After the neoliberal turn, the global economy and interurban competition are increasingly affecting the city’s local development, not to mention the housing market. As a consequence, more stakeholders and private interests are involved in the urban development and the construction of new urban neighbourhoods and housing. In contrast, the post-war welfare city was primarily planned and managed by the state and municipalities. While many families previously left the inner city for the suburbs, many now prefer to stay in the city, competing with newcomers for affordable housing. More locals even have to move out of the bigger cities like Copenhagen and Aarhus. How do economy, politics, ownerships and demographics affect the development of the city? Who are we designing, planning and building for, as classic welfare state values of the good life and the common good are turning into more of a branding friendly liveability, and homes are becoming investment objects?

These issues and many more will be the questions we will unpack during CAFx 2020 in various formats of events and in local, Danish, and international contexts.

I 2020 er temaet for Copenhagen Architecture Festival “Velfærdsbyen i forandring”. Festivalen bliver en platform for at undersøge arven efter efterkrigstidens velfærdsby, som udgjorde de fysiske rammer for velfærdsstaten.  En sådan undersøgelse er relevant i dag, hvor byer som København og Aarhus gennemgår store forandringer fra en mere inkluderende velfærdsby til en mere eksklusiv “velstandsby” for de rige (Kristoffer Weiss, Critical City, 2019). I ruinerne af krig og fascisme efter 1945, stod datidens arkitekter og beslutningstagere overfor udfordringer, som har ligheder med dem, vi står over for i dag: økonomisk krise, flygtningekrise, demokratisk krise, boligkrise, osv.  Hvad kan vi lære fra tidligere erfaringer når vi skal håndtere nutidens urbane udfordringer? I hvilken grad er nutidens byudvikling reguleret? Genopstår modernismens sociale ingeniørkunst og tabula rasa byplanlægning i nye former? 

Selvom historien lader til at gentage sig på nogle områder, har situationen selvfølgelig også ændret sig. 75 år efter Anden Verdenskrigs afslutning, er klimakrisen den helt store udfordring – ren luft, drikkevand og grønne områder er ikke længere blot ressourcer til fremskridt og vækst, men “commons”, som skal beskyttes.

Hvordan kan arkitektur og byplanlægning så støtte målet om, at København skal blive CO2 neutralt i 2025, og Danmark i 2050, mens vi sikrer velfærden – ikke kun for mennesker, men også for andre arter?

På samme måde har de utopiske visioner om kollektiv lykke fra vugge til grav samt gode boliger til alle i efterkrigstidens forstæder og almene boligbyggerier udviklet sig anderledes end forventet.

Velfærdsbyen har derfor fået en ny betydning, da et flertal i Folketinget stemte for ghettopakken, der behandler almene boligbyggerier fra efterkrigstiden som “ghettoer”, der skal transformeres gennem nedrivninger af boligblokke, fortætning af grønne områder med nye boligtypologier og ejerformer og flytning af “ressourcesvage” beboere.

Hvordan kan vi skabe en socialt balanceret og blandet by, mens vi bevarer de almene boligers egalitære kvaliteter som en model for billige boliger sammen med deres værdi som kulturarv? Hvordan kan vi tilgodese nye boligbehov og befolkningens stigende diversitet, inklusiv de 37 familietyper, som Danmarks Statistik i dag har defineret?

Den globale økonomi og interurbane konkurrence påvirker byens lokale udvikling, og ikke mindst boligmarkedet, i stigende grad efter den neoliberale vending.

Derfor er flere private interessenter nu involverede i byudviklingen og i byggeriet af nye boligområder i modsætning til efterkrigstidens velfærdsby, som for det meste blev planlagt og styret af staten og kommunerne.

Mens mange familier tidligere flyttede fra byen og ud i forstæderne, foretrækker mange nu at blive i byen, hvor de konkurrerer med tilflyttere om at finde en betalelig bolig.

Flere lokale er endda nødsaget til at flytte ud af de større byer som København og Aarhus. Hvordan påvirker økonomi, politik, boligejerskab og demografi byudviklingen? Hvem designer, planlægger og bygger vi for, når de klassiske værdier fra velfærdsstaten om det gode liv og det fælles bedste ændres til en mere branding-venlig “liveability”, og vores hjem bliver genstand for investeringer?

Disse og mange andre problematikker vil vi folde ud under CAFx 2020 i forskellige formater og i lokale, danske samt internationale kontekster.